ಚುಕು-ಬುಕು – ೩

೧.ರಾಜಕೀಯದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆಹಾರಾಡುವ ಆಸೆ ಇದಯೆ…?ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಬೇಟೆಗಾರರ ಕೈಯಿಂದತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಿಯುವುದು ಒಂದುಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಲೆಯೆ…!! ೨.ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಆಶ್ವಾಸನೆ…ಗರಿಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು…ಇಂದು ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಆಶ್ವಾಸನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್…ಬಡತನ ಓಡಿಸಲು ಮಾಡಿದಉಪಾಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು… ೩.ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನೂ ? ಎಂದುಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತಿದೆ…!!ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ (ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂಮನೆ ಮನದಲ್ಲು) ರಾಜಕೀಯ ಮೂಗುತೂರೀಸುತ್ತಿದೆ…ನಾಯಕರಕೈಯ್ಯೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುರಿಸುತ್ತಿದೆ…!! ೪.ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನನ್ನದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುನೋಡುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ “ಮಹಾನುಭಾವ”…!!ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಡಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಕೊಂಡಾಡಿ ಈ “ಸಲೀ” ಮಾ (ಡಿ ಆ)ಯಿತುಅವರನ್ನು […]

Continue Reading

ಚುಕು-ಬುಕು – ೨

೧.ದೇವರು ತಾನುಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರಲುಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ…!!ಆದರೆ ಮಾನವಅವನಿಗೆ ಗುಡಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಅದರೊಳಗಿಟ್ಟು ಬಂಧಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದ…!! ೨.ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರುನಾನೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ…ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆನೆ ಆದರೆಭಗವಂತನಾಗಲು ಹೋಗಿಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಅವರಿನ್ನೂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ…!! ೩.ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಆದರು ತನ್ನಿಂದಲೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸು-ವುದನ್ನು ಇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ…ಎಲ್ಲವು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರುಆ ದೇವರು ಎಂದು ಇವರು ಮುಂದೆಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಿಲ್ಲ…!! ೪.ಬಯಸದೆ ಬರುವುದುಎಂದರೆ ಅದು ಸಾವು…ಬಂದರೆಅದು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆಬಾಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾವು…!! ೫.ಬದುಕು ಸಿಕ್ಕರಷ್ಟೆ ಸಾಲದುಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು…ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದರಷ್ಟೆ ಸಾಲದುಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನುಕಲಿಯಬೇಕು.‌‌..!! ೬.ಗಾಂಧಿಜೀಯವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಕಾಣಿಸುವುದುದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾದರೆ…ಶಾಸ್ತ್ರಿಜೀಯವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಕಾಣಸಿಗುವುದುರಹದಾರಿ […]

Continue Reading

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಡ್ಲಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ಡಿದ್ದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೆ ಎನೋ ಮಗಳು ಸದಾ “ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಟು ಯು” ಹಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಗುಣಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರು, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಉಟಮಾಡುವಾಗಲು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಬರುವಾಗಲು ಅತ್ಯೆಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅವಳು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು, ಹಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾವ ಭಾವ ನೋಡುವುದೆ ಒಂದು ಛಂದ. ವಿಡಿಯೋ […]

Continue Reading

“ವಾಯು ವಿಹಾರ”

ಆಯ ವ್ಯೇಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಜೀವನದ ಆಯಾಮವನ್ನೆಮರೆತು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ… ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿನಿರವತೆಯಡೆಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ನಡೆದುಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದ್ದೆ… ಅಂತರಾತ್ಮ ಚೀರಿ ಹೆಳಿತುಯಾಕೋ ಈ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಬೊಜ್ಜುತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೆ ಹೋಯಿತುಕರಗಿಸಲಸಾಧ್ಯವೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿತು…? ಉಸಿರು ತಾರಕಕ್ಕೆರಿತು, ಮನಸ್ಸುಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಈಜಾಡ ಹತ್ತಿತು…ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಮುಂದೆತೇಲಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು… ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸ ಹತ್ತಿತು…ಕಾಲುಗಳು ಮನೆಕಡೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿನಡಿಗೆ ಜೋರಾಯಿತು… ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಧರೆಗೆ ಉರುಳಲಾರಂಭಿಸಿತು…ಮಳೆಹನಿಗಳು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಚದುರಿಇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಸಂತೈಯಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು… -ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಜೋಷಿಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೧೯, […]

Continue Reading

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ‌ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು…!

ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರು ಕೆಳಿರಬಹುದಾದಂತ ಸಹಜವಾದ ಮಾತು “ದೇವರೆಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಗುರುಗಳೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘಪ್ಪ” ಅನ್ನುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಸಾರ್ವಬಹುಮರು ದೇಶವಿದೆಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಎಷ್ಟೊ ಜನ ನಾಸ್ತಿಕರು ಗುರುಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೃಂದಾವನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲವು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದುಂಟು.ಹೆಳುತ್ತ ಹೋದರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ, ಪವಾಡಗಳು ಅಪರಂಪಾರ. ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಎಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಭಕ್ತರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು […]

Continue Reading

ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾನ ಕೆರೆಗೆ…!!

ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಮಳೆಯ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರವೆಷ್ಟೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅವಾಂತರಗಳು ಯಾವಾಗಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಹೈರಾಣ ಮಾಡುವುದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಊರಾದ ದೇವದುರ್ಗ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ( ಈಗಲೂ ಅದು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ) ಋತುಮಾನ ಯಾವುದಾದರು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾದ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೆಸಿಗೆಯಾದರೆ ನದಿ ಬಾವಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಡೆಯಾದರೆ […]

Continue Reading

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ…!!

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆಬೆಳೆಯೊ ಮರ ನಾವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಂಕು ಡೊಂಕನ್ನುಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹರಡೊ ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದಹಾಂಗೆ… ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆದಿನ ಓದುವ ಪತ್ರಿಕೆಯೆ ನಾವಾದರೆ, ಅದರಒಳಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ –ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಹಾಂಗೆ… ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವುಹೊರಟರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿಬರುವ, ಬಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಬೀಸುವತಂಗಾಳಿ ಇದ್ದಹಾಂಗೆ… ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆನಾವು ತಿನ್ನುವ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿಖಾರಭಾತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಸರಿಭಾತನ್ನು, ಇಡ್ಲಿಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು, ದೋಸೆ-ಯೊಂದಿಗೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸವಿದಂಗೆ… ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೇಹ ನಾವಾದರೆಕಂಡರು ಕಾಣದಿದ್ದರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ […]

Continue Reading