ಚುಕು-ಬುಕು – ೩

೧.ರಾಜಕೀಯದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆಹಾರಾಡುವ ಆಸೆ ಇದಯೆ…?ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಬೇಟೆಗಾರರ ಕೈಯಿಂದತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಿಯುವುದು ಒಂದುಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಲೆಯೆ…!! ೨.ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಆಶ್ವಾಸನೆ…ಗರಿಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು…ಇಂದು ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಆಶ್ವಾಸನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್…ಬಡತನ ಓಡಿಸಲು ಮಾಡಿದಉಪಾಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು… ೩.ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನೂ ? ಎಂದುಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತಿದೆ…!!ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ (ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂಮನೆ ಮನದಲ್ಲು) ರಾಜಕೀಯ ಮೂಗುತೂರೀಸುತ್ತಿದೆ…ನಾಯಕರಕೈಯ್ಯೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುರಿಸುತ್ತಿದೆ…!! ೪.ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನನ್ನದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುನೋಡುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ “ಮಹಾನುಭಾವ”…!!ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಡಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಕೊಂಡಾಡಿ ಈ “ಸಲೀ” ಮಾ (ಡಿ ಆ)ಯಿತುಅವರನ್ನು […]

Continue Reading

ಚುಕು-ಬುಕು – ೨

೧.ದೇವರು ತಾನುಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರಲುಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ…!!ಆದರೆ ಮಾನವಅವನಿಗೆ ಗುಡಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಅದರೊಳಗಿಟ್ಟು ಬಂಧಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದ…!! ೨.ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರುನಾನೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ…ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆನೆ ಆದರೆಭಗವಂತನಾಗಲು ಹೋಗಿಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಅವರಿನ್ನೂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ…!! ೩.ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಆದರು ತನ್ನಿಂದಲೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸು-ವುದನ್ನು ಇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ…ಎಲ್ಲವು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರುಆ ದೇವರು ಎಂದು ಇವರು ಮುಂದೆಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಿಲ್ಲ…!! ೪.ಬಯಸದೆ ಬರುವುದುಎಂದರೆ ಅದು ಸಾವು…ಬಂದರೆಅದು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆಬಾಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾವು…!! ೫.ಬದುಕು ಸಿಕ್ಕರಷ್ಟೆ ಸಾಲದುಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು…ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದರಷ್ಟೆ ಸಾಲದುಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನುಕಲಿಯಬೇಕು.‌‌..!! ೬.ಗಾಂಧಿಜೀಯವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಕಾಣಿಸುವುದುದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾದರೆ…ಶಾಸ್ತ್ರಿಜೀಯವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಕಾಣಸಿಗುವುದುರಹದಾರಿ […]

Continue Reading

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಡ್ಲಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ಡಿದ್ದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೆ ಎನೋ ಮಗಳು ಸದಾ “ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಟು ಯು” ಹಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಗುಣಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರು, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಉಟಮಾಡುವಾಗಲು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಬರುವಾಗಲು ಅತ್ಯೆಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅವಳು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು, ಹಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾವ ಭಾವ ನೋಡುವುದೆ ಒಂದು ಛಂದ. ವಿಡಿಯೋ […]

Continue Reading

“ಚುಕು-ಬುಕು”

೧.ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಬರವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಬವಣೆ…ಬರದುದ್ದನ್ನು ಓದುಗರು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕುಅದೆ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆ…!! ೨.ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೆಸುದ್ದಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕಿಚ್ಚು…ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡ್ಡಿಯಾಡಿಸುತ್ತ ಬೆಚ್ಚಗೆಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು…!! ೩.ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತಗಡ್ಡಧಾರಿ ಯಾಗುವುದು ಲೇಸು…ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆಇಂದು ಗಳಿಸುವುದು ಕಾಸು…!! ೪.ಎಲ್ಲರೂ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೆ ಹೆಚ್ಚು…ಕೆಲವರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚುವರು ಕಿಚ್ಚುಹಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನಾಗಿಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು… ೫.ಬದುಕೆ ನೀ ಏಕೆ ಓಲಾಡುವೆಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಲಾಡುವ ಹಡುಗಿನ ಹಾಗೆಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯುತ ಆಗಸದಿಂದಕಳೆಚಿ ಬೀಳುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂಗೆ..?? -ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಜೋಷಿಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್೨೫-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-೨೦೨೧

Continue Reading

“ವಾಯು ವಿಹಾರ”

ಆಯ ವ್ಯೇಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಜೀವನದ ಆಯಾಮವನ್ನೆಮರೆತು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ… ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿನಿರವತೆಯಡೆಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ನಡೆದುಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದ್ದೆ… ಅಂತರಾತ್ಮ ಚೀರಿ ಹೆಳಿತುಯಾಕೋ ಈ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಬೊಜ್ಜುತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೆ ಹೋಯಿತುಕರಗಿಸಲಸಾಧ್ಯವೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿತು…? ಉಸಿರು ತಾರಕಕ್ಕೆರಿತು, ಮನಸ್ಸುಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಈಜಾಡ ಹತ್ತಿತು…ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಮುಂದೆತೇಲಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು… ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸ ಹತ್ತಿತು…ಕಾಲುಗಳು ಮನೆಕಡೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿನಡಿಗೆ ಜೋರಾಯಿತು… ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಧರೆಗೆ ಉರುಳಲಾರಂಭಿಸಿತು…ಮಳೆಹನಿಗಳು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಚದುರಿಇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಸಂತೈಯಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು… -ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಜೋಷಿಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೧೯, […]

Continue Reading

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯದ ಬಳಕೆ…!!

ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಹಾಡು ಅಭಿನಯ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಕಾಗುಣಿತ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ನಗುವನ್ನು ಸದಾ ಮೊಗದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಬರುವ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯದ ಚತುರೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತಿ “ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್” […]

Continue Reading

ಕವನ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆದಾಗಥಟ್ಟನೆ ಬಂದುಬಿಡುವವಳು…ಹಲವುಬಾರಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿದರುಬರಲೊಪ್ಪದವಳು… ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವಳು…ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುವೈಯ್ಯಾರದಿ ಬೀಗುವಳು… ಇನ್ನೇನು ಬರುವಳು, ಬಂದಳುಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟಳು ಅನ್ನುವಾಗಲೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೊನಿಂತು ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುವಳು… –ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಜೋಷಿಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದಿನಾಂಕ:೦೯-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-೨೦೨೧

Continue Reading

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ‌‌ನಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆರಾಧನೆ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆರಾಧನೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನದ ದುಗುಡನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅದಾದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ “ಜಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಬೃಂದಾವನ (ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ ಮಂತ್ರಾಲಯದ, ಯುಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್)” ಮಠದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಗಸ್ಟ್ ೨೩,೨೪ ಮತ್ತು ೨೫ನೇ ತಾರಿಕಿನಂದು (ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ,ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು) ಸರಳವಾಗಿ ಕರೋನಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು […]

Continue Reading

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ‌ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು…!

ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರು ಕೆಳಿರಬಹುದಾದಂತ ಸಹಜವಾದ ಮಾತು “ದೇವರೆಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಗುರುಗಳೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘಪ್ಪ” ಅನ್ನುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಸಾರ್ವಬಹುಮರು ದೇಶವಿದೆಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಎಷ್ಟೊ ಜನ ನಾಸ್ತಿಕರು ಗುರುಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೃಂದಾವನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲವು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದುಂಟು.ಹೆಳುತ್ತ ಹೋದರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ, ಪವಾಡಗಳು ಅಪರಂಪಾರ. ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಎಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಭಕ್ತರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು […]

Continue Reading

ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾನ ಕೆರೆಗೆ…!!

ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಮಳೆಯ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರವೆಷ್ಟೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅವಾಂತರಗಳು ಯಾವಾಗಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಹೈರಾಣ ಮಾಡುವುದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಊರಾದ ದೇವದುರ್ಗ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ( ಈಗಲೂ ಅದು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ) ಋತುಮಾನ ಯಾವುದಾದರು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾದ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೆಸಿಗೆಯಾದರೆ ನದಿ ಬಾವಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಡೆಯಾದರೆ […]

Continue Reading