ಕವನ

Uncategorized

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆದಾಗ
ಥಟ್ಟನೆ ಬಂದುಬಿಡುವವಳು…
ಹಲವುಬಾರಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿದರು
ಬರಲೊಪ್ಪದವಳು…

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ
ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವಳು…
ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು
ವೈಯ್ಯಾರದಿ ಬೀಗುವಳು…

ಇನ್ನೇನು ಬರುವಳು, ಬಂದಳು
ಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟಳು ಅನ್ನುವಾಗಲೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೊ
ನಿಂತು ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುವಳು…


ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಜೋಷಿ
ಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್
ದಿನಾಂಕ:೦೯-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-೨೦೨೧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *